Georgescu Ruxanda

Specialitatea:Matematica

Nume: prof. GEORGESCU RUXANDA IOANA

Studii:

-absolvent? a Facult???ii de Matematic? a Universit???ii de Vest din Timi??oara din anul 1980 ca ??ef? de promo??ie, cu reparti??ie guvernamental? ??n Timi??oara

- Masterat ??n specialitatea Matematic?-Didactic la Facultatea de Matematic? a Universit???ii de Vest din Timi??oara 2006-2008

Experien??? profesional?:

-gradul didactic I din 1993 - specialitatea matematic?

- profesoar? de matematic? la Liceul ??Grigore Moisil?din Timi??oara din 1990 p??n? ??n prezent

- ??ef? de catedr? la catedra de matematic? a Liceului ??Grigore Moisil? din 2008

- membru ??n comisia de inventar al liceului ??i ??n alte comisii la nivelul liceului

Cursuri de perfec??ionare

-Cursul de perfec??ionare ??Perfec??ionare cadre didactice?(Modulul II Management ??i comunicare, TIC) sept 2010

- Cursul de ??Manager de proiect? sept 2010-

- Cursul de ??Formator de formatori? -august 2010

- Cursul de ??Mentor? iulie 2010

- Cursul de perfec??ionare ??Managerul institu??iilor de ??nv????m??nt? - iunie 2010

- Cursul de perfec??ionare profesional? ??E-learning-Educa??ie prin excelen???? organizat de Centrul Regional de Formare Continu? pentru Administra??ia Public? Local? Timi??oara ?? ??n cadrul schimbului de experien???, cu vizit? de studiu la Institutul Obert din Catalunya, Spania- febr 2010

-Programul de formare continu? ? Realizarea ??nv????rii eficiente printr-un management educa??ional adecvat?? -modulul-I- ??Proiectare, Organizare ??i Evaluare a Activit???ii Didactice? Universitatea de Vest, 2007-2008

- Curs de formare profesional?- utilizarea calculatorului, SIVECO Rom??nia- 2008

-Curs de preg?tire a profesorilor pentru utilizarea programului AEL-SIVECO-2004 - Curs de perfec??ionare periodic? a personalului didactic din ??nv????m??ntul preuniversitar - Universitatea de Vest-DPPD,2003

- Programul de formare continu? : ? Ini??iere ??n utilizarea calculatorului ?I?J ??i CCD Timi??- 2001

Activitate didactic?

- responsabil Centrul de Excelen??? la Matematic?-clasa a-X-a

-preg?tiri cu elevii capabili de performan??? la matematic? - la Centrul de Excelen??? pe jude?? de la ??nfiin??are( 2003) ??i p??n? ??n prezent

- preg?tirea elevilor performan??i la matematic? ??n cadrul Cercului de matematic? pe ora?? ??i ??n cadrul taberelor de matematic? jude??ene organizate de ISJ Timis ??ncepand cu 1983

-particip?ri permanente la toate olimpiadele ??i concursurile de matematic? cu elevii, c??t ??i ca organizator, evaluator ??i propun?tor de subiecte

- participare la sesiuni de comunic?ri ??tiin??ifice cu elevii, c??t ??i ale cadrelor didactice

??n 2006, 2007, 2009, 2010

- ??ndrum?tor de practic? pedagogic? a studen??ilor Facult???ii de Matematic? - UVT

- am alc?tuit planificarea orelor de op??ional la matematic? la clasele IX-XII

- am alc?tuit programe pentru olimpiadele locale de matematic? ??i pentru concursul TMMATE ??i TMMATE INTERNA??IONAL

- colaborator al revistei TMMATE

- membru al Societ???ii de ?tiin??e Matematice din Rom??nia

Premii la olimpiadele ??i concursurile de matematic?

-am ob??inut numeroase premii ??i men??iuni la olimpiade ??i concursuri cu elevii c?rora le-am fost profesoar? de matematic? ??i pe care i-am ??ndrumat ??n fiecare an, c??t ??i la sesiunile de comunic?ri ??tiin??ifice la care au participat

Publica??ii ??i articole

- ?ALGEBRA?-exerci??ii ??i probleme pentru clasa a IX-a ??Ed. Waldpress 2010

- ?Introducerea func??iilor exponen??iale ??i logaritmice cu ajutorul ??irurilor recurente? lucrare prezentat? la Sesiunea Interna??ional? de Comunic?ri ?tiin??ifice?Gh. Popescu? Lugoj 2011

-??Ecua??ii exponen??iale cu forme asem?n?toare ??i rezolv?ri diferite?lucrare prezentat? la sesiunea de comunic?ri ??tiin??ifice de la Lugoj 2010

-subiectele Concursului Interjude??ean TMMATE 2011 la clasele a IX-a ??i a X-a

-subiectele Concursului Interjude??ean Gh. Popescu Lugoj 2011 la clasele a IX-a ??i a X-a

-Asupra invers?rii unor func??ii trigonomerice- articol ??n Revista TMMATE 2006

- probleme publicate ??n revista TMMATE

- Olimpiadele de matematic? 2000-2001 pt. cls. V-X ,Ed. Gil (coautor)

-Teste de Bacalaureat-2004,2005,2006-Ed. Birchi(coautor)

-??Teme pentru preg?tirea examenului de bacalaureat? 2003 Ed. Waldpress (coautor)

-Matematica ??n concursurile ??colare-cls. IX-XII Ed. Paralela 45-din anii 2000,2001,2002(coautor)

- Modele de teste pentru evalu?ri par??iale pe nivele de dificultate-1996 (coautor)

- Teste ??i probleme comentate-caiete metodice-Universitatea de Vest Timi??oara 1987 (coautor)

Participarea la proiecte

- Am participat la ??Proiectul Interna??ional TMMATE? ??n 2008-2009 prin activitatea de coordonare a concursurilor, prin alc?tuirea programelor de concurs, prin alc?tuirea de subiecte de concurs la clasa a-XI-a, prin colaborarea cu profesorii din Serbia pentru aceste activit???i.

- Am coordonat un proiect de parteneriat educa??ional cu Universitatea Politehnica Timi??oara , numit ??Orient 2010?

Distinc??ii ??i medalii ob??inute

- Diploma de Excelen??? acordat?de Inspectoratul ?colar Jude??ean Timi??, mai 2008, pentru contribu??ia remarcabil?, de-a lungul ??ntregii cariere,la modernizarea ??nv????m??ntului ??i la cre??terea calit???ii actului didactic la disciplina matematic?

- Diploma Jubiliar? ??Centenarul Societ???ii de ?tiin??e Matematica din Rom??nia? -??n anul 2010

E-mail [email protected]
Clase la care a predat:
XII C