Precizări privind echivalarea în credite profesionale transferabile cf. OME 4224/6.07.2022

postat de Ciolac Mirela la 30 Sep 2022

Precizări privind echivalarea în credite profesionale transferabile cf. OME 4224/6.07.2022

 

Începând cu anul școlar 2022-2023, echivalarea în credite profesionale transferabile se va realiza în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației nr. 4224 din 6 iulie 2022 (Capitolul VI - articolele 57-68).

În conformitate cu noul ordin, activitatea de echivalare se va realiza de către Comisia de mentorat didactic și formare în cariera didactică, constituită la nivelul unității de învățământ, cf. noului ROFUIP (cf. art. 59).

Intervalele de timp pentru care se realizează recunoașterea, respectiv echivalarea în credite profesionale transferabile, este intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, calculat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă (cf. art. 60).

Calendarul activității de echivalare:

 • 1 septembrie – 31 octombrie – cadrul didactic care a finalizat diferite forme de organizare a formării continue, depune documente-suport de certificare, însoțite de o cerere privind evaluarea stadiului de îndeplinire a condiției de formare pentru personalul didactic, la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv.
 • 1 – 15 noiembrie - Situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ este prezentată, de către CMDFCD, în consiliul profesoral și validată de consiliul de administrație al unității de învățământ
 • 15 – 30 noiembrie – eliberarea adeverințelor pentru cadrele didactice care au acumulat au obținut minim 90 de credite profesionale transferabile
 • 16 – 30 noiembrie - După validare, situația centralizată privind acumularea numărului de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice încadrate în unitatea de învățământ este comunicată de către responsabilul CMDFCD, inspectorului școlar pentru dezvoltarea resurselor umane din inspectoratul școlar și profesorului metodist cu atribuții privind mentoratul pentru dezvoltare profesională, din casa corpului didactic.

Ca și în anii precedenți, pentru fiecare cadru didactic se consideră îndeplinite de drept condițiile de formare continuă (90 credite),

 • obținerea, în intervalul legal prevăzut, a gradului didactic II sau a gradului didactic I
 • absolvirea de către personalul didactic din învățământul preuniversitar, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul științe ale educației
 • absolvirea, în intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul științe ale educației
 • absolvirea, în intervalul respectiv, a unui program postuniversitar de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu durata de 2 ani/4 semestre - 120 de credite ECTS
 • obținerea, în intervalul respectiv, a unei alte specializări, care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline, în învățământul preuniversitar

(cf. art. 62)

Pentru participarea la programe de studii organizate de instituțiile de învățământ superior, cadrele didactice beneficiază de echivalarea în credite profesionale transferabile, după cum urmează:

 • 60 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea, în intervalul legal prevăzut, a unui program de studii masterale într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate
 • 50 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 2 ani/4 semestre
 • 40 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1,5 ani - 3 semestre
 • 30 de credite profesionale transferabile, pentru absolvirea în intervalul legal prevăzut a unui program postuniversitar, într-un domeniu diferit de domeniul de specialitate, cu durata de 1 an - 2 semestre

(cf. art. 63)

Modelele pentru adeverințele eliberate cadrelor didactice vor fi elaborate de Ministerul Educației.

Chiar dacă conform noii metodologii profesorii metodiști nu mai fac parte din comisiile de echivalare, Casa Corpului Didactic Timiș își arată disponibilitatea de a oferi sprijin și consultanță Comisiilor de mentorat didactic și formare în cariera didactică din școli, în activitatea lor de echivalare în credite profesionale transferabile ca urmare a participării cadrelor didactice la programe de studii organizate de instituțiile de învățământ superior și/sau la programe de dezvoltare profesională continuă, precum și prin recunoașterea rezultatelor învățării în contexte formale, nonformale și informale.

Profesionalizarea carierei didactice-PROF

postat de Borsa Florin la 26 Sep 2022

În contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 -  Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar, în cadrul activității A2.1 Elaborarea/revizuirea cadrului normativ care să permită organizarea și funcționarea mentoratului de carieră didactică, ca mecanism instituțional în învățământul preuniversitar din România,   Subactivitatea A5.1. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica în învățământul preuniversitar, la nivelul Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice și Subactivitatea A5.4. Crearea cadrului necesar operaționalizarii mecanismului institutional al mentoratului de cariera didactica, la nivelul rețelei de scoli de aplicație care funcționeaza în sistem de consorțiu scolar în cadrul Bazelor de practica pedagogica – BPP, au fost elaborate următoarelor documente:

 

1. Ordin nr. 4223 din 6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ  componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 725 din 19.07.2022, Partea I;

 

Prezentul ordin reglementează organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în cadrul bazelor de practică pedagogică-BPP, organizate cf. OMEC nr. 3654 din 12.04.2021, în contextul implementării proiectului necompetitiv sistemic-POCU/904/6/25/Operațiune compozita OS 6.5, 6.6 , cod SMIS 146587 -  Profesionalizarea carierei didactice-PROF, în care Ministerul Educației este beneficiar.

 

2.    Ordin nr. 4224 din 6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 722 din 19.07.2022, Partea I.

 

Începând cu data intrării în vigoare a metodologiei-cadru aprobate prin OME nr. 4224 din 6.07.2022, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia, cu modificările și completările ulterioare, și legislația emergentă sau conexă.

 

Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale  transferabile, aprobată prin OME nr. 4224/6.07.2022 reglementează procesul de asigurare a calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.


Conform prezentei metodologii – cadru, dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar se fundamentează pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competențele profesionale, adecvat rolurilor didactice.  

În funcție de tipul de competențe dezvoltate, de abilități și deprinderi, de raportarea la domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate și de modalitatea de validare calitativă, documentul conține reglementări privind următoarele tipuri de programe pentru dezvoltare profesională continuă:

 

 1) Programe pentru dezvoltare profesională continuă acreditate -  programe acreditate constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domeniul de specializare corespunzător funcției didactice ocupate sau în domeniul psihopedagogic și metodic pentru evoluția în cariera didactică și management educațional strategic;

 

2) Programe pentru dezvoltare profesională continuă complementare - programe complementare constituie forme ale dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar, în domenii complementare specializării;

 

3)  Programe pentru dezvoltare personală și abilitare funcțională -  programe pentru abilitare funcțională constituie forme ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în sensul dezvoltării abilităților și deprinderilor în domenii conexe domeniului educațional dar care asigură suport pentru autonomia pedagogică și pentru dezvoltarea comportamentelor sociale adecvate.

 

 

Alte informații utile sunt disponibile în ordinele de ministru anexate.

 

OME nr. 4224/2022

 

Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in cariera_didactica

 

Anexa_1_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Acreditare

 

Anexa_2_la_Metodologie_OME_nr4224_6.07.2022_Implementare

 

Anexa_3_la_Metodologie_OME_nr_4224_6.07.2022_Certificare

 

Anexa_4_la_Metodologie_OME_nr4224_6.07.2022_Comunicare

 

Consorțiul școlar de tip Baza de Practică Pedagogică- Liceul Teoretic Grigore Moisil

postat de Borsa Florin la 26 Sep 2022

Liceul Teoretic “Grigore Moisil” din Timișoara face parte din rețeaua națională a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022-2023, conform anexei la OME nr.4523/10 august 2022. Astfel a fost constituit Consorțiul  școlar de tip Baza de Practică Pedagogică- Liceul Teoretic Grigore Moisil, în următoarea componență:


1.Liceul Teoretic “Grigore Moisil” din Timișoara

2.Liceul Teoretic “Jean-Louis Calderon” din Timișoara

3.Colegiul Național “Ana Aslan” din Timișoara

4.Liceul Teologic Romano-catolic  “Gherhardinum” din Timișoara

5.Școala Gimnaziala nr. 21 "Vicențiu Babeş"  din Timișoara

6.Școala Gimnaziala nr. 13 din Timișoara

 

 Unitățile  de învățământ cu statut de școalî de aplicație pot organiza consorții școlare (Art.2.1), și pot  funcționa cu statut de consorții școlare pentru practică pedagogică și pentru mentoratul didactic.

Prima zi de școală din noul an școlar 2022-2023

postat de Borsa Florin la 2 Sep 2022

anunt_prima_zi_de_scoala.jpeg

 

pagina 2