Suta Iacob

Specialitatea:Religie

Nume : ?�uta

Prenume : Iacob

Data ??i locul na??terii: 14 noiembrie 1960, com. Eftimie Murgu, jud. Cara??-Severin

EDUCA??IE ?�I FORMARE PROFESIONAL�?

 • 1975-1979 Liceul pedagogic �??Eftimie Murgu�?� Timi??oara, sec??ia ??nv�???�?tori, ??ncheiat cu diplom�? de bacalaureat
 • 1979-1984 Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, ??ncheiat cu diplom�? de licen??�?

CURSURI DE PERFEC??IONARE ?�I FORMARE CONTINU�?

 • 1991 am participat la cursurile de perfec??ionare ??n vederea ob??inerii gradului definitiv ca preot, ??n urma c�?rora am m-am prezentat la examen ??i am ob??inut gradul de definitivat ca preot, cu tema �??Predarea religiei ??n ??coal�?�?�
 • 1992 am urmat un curs de ini??iere ??i perfec??ionare ??n psiho-pedagogia special�? ??n cadrul Inspectoratului ?�colar Jude??ean Timi??, ??n vederea muncii cu copiii cu handicap u??or ??i mediu
 • 1992 am urmat un curs ??n limba englez�? de ini??iere ??i perfec??ionare ??n psiho-pedagogia special�?, organizat de centrul de Abilitare �??Speran??a�?�, cu speciali??ti ??n domeniu din Olanda ??i Marea Britanie, ??n vederea muncii cu copiii cu handicap sever ??i profund, specialitatea ergoterapie
 • 1997-2005 am participat la toate cursurile organizate, ??n vederea muncii diferen??iate ??i inclusive cu elevii
 • 1997 am participat la cursurile de perfec??ionare ??n vederea ob??inerii gradului definitiv ??n ??nv�???�?m??nt, ??n urma c�?rora am m-am prezentat la examen ??i am ob??inut Certificatul de definitivat, specialitatea religie
 • 2001 am urmat la Sibiu un curs de specializare psiho-pedagogic�? ??i de specialitate
 • 2008 am urmat la Arad un curs de specializare psiho-pedagogic�? ??i de specialitate
 • 2010� � am urmat un curs de mentorat organizat ??n cadrul� ??colii
 • 2011 am urmat un curs P.O.S.D.R.U. de formare de formatori �?�Educatori pentru� societatea cunoa??terii �?�
 • 2011� � am urmat un curs de prevenire a violen??ei �?? Cet�???enia democratic�? �??
 • 2011 am absolvit, cursurile masterale �?�Istorie ??i interconfesionalism�?� ale Facult�???ii de Istorie, Litere ??i Teologie din cadrul Universit�???ii de Vest Timi??oara

PARCURS PROFESIONAL

 • 1985-1994 am func??ionat ca preot paroh ??n dou�? localit�???i din jude??ul Timi??
 • 1991-1993 ??n paralel cu activitatea de preot, am ob??inut prin concurs un post de profesor defectolog la ?�coala Ajut�?toare nr. 1 din Timi??oara
 • 1995 am ??nceput cariera didactic�? ca profesor la ?�coala cu clasele I-VIII nr.22 din Timi??oara
 • 1996 concurs de titularizare pentru ocuparea posturilor /catedrelor� vacante din unit�???ile ??colare, ??n urma c�?ruia am fost numit profesor titular la catedra de religie, la ?�coala cu clasele I-VIII nr.22 din Timi??oara, unde func??ionez ??i ??n prezent
 • 1997 am ob??inut gradul didactic de definitivat
 • 2008 am ob??inut gradul didactic� II
 • 2010 am ob??inut calificarea de mentor
 • 2011 am ob??inut calificarea de formator
 • 2011 am ob??inut calificarea de moderator al confilictelor
 • 2011 am ob??inut cu titulatura �?� Magna cum laude�?� la Facultatea de Istorie, Litere ??i teologie din cadrulUniversit�???ii de Vest Timi??oara
 • 2011 � am ob??inut gradul didactic I

ACTIVIT�???I DIDACTICE, METODICE ?�I ?�TIIN??IFICE

Activitatea metodic�? ??i ??tiin??ific�? :

 • am participat la numeroase stagii de perfec??ionare ??i de formare continu�?, precum ??i la cursuri de specialitate, organizate ??n ??coal�?, de Casa Corpului Didactic Timi?? ??i de Inspectoratul ?�colar al Jude??ului Timi??
 • 1997-2002 am fost numit ??eful Comisiei Metodice �??Om ??i societate�?� ??n cadrul ??colii
 • din 1997, am fost cuprins ??n corpul de metodi??ti ai Inspectoratului ?�colar Jude??ean Timi?? ??i ai Casei Corpului Didactic Timi??oara, ca lector metodist al catedrei de religie
 • din 1997 am condus Cercul Pedagogic al profesorilor de religie din ora??ul Timi??oara
 • ??n cadrul Cercului Pedagogic, am coordonat Comisia de elaborare a programei ??colare la catedra de religie pentru jude??ul Timi??, cu participare activ�? la ciclul gimnazial
 • ??n cadrul Inspectoratului ?�colar Jude??ean Timi??, am participat, al�?turi de inspectorul de specialitate, pr. prof. dr. Nicolae Belean, la schimburi de experien??�? ??n teren, at??t ??n cadrul catedrei de religie, c??t ??i interdisciplinar
 • ??n cadrul Casei Corpului Didactic Timi??oara, am sus??inut-predat cursuri de ini??iere ??i perfec??ionare cu profesorii de religie suplinitori ??i necalifica??i din jude??
 • am coordonat ??i instruit studen??ii trimi??i de Facultatea de Teologie Ortodox�? din Timi??oara, ??n vederea efectu�?rii practicii pedagogice a acestora
 • am participat, ??mpreun�? cu inspectorii de specialitate din ??ar�?, la diverse inform�?ri pe linie de ??nv�???�?m??nt organizate la Bucure??ti

Activitatea profesional�? cu elevii din ??coal�? :

 • pe parcursul activit�???ii mele didactice, am organizat grupuri vocale
 • am organizat cercuri de religie pentru elevii mai zelo??i ??i dornici de cunoa??tere
 • am organizat excursii la m??n�?stiri ??n cl�?direa ??colii, am amenajat ??i sfin??it o mini-capel�?, col?? de rug�?ciune, unde se pot oficia toate ritualurile religioase ale cultului ortodox : de la rug�?ciunea ??i medita??ia particular�?, p??n�? la servicii divine publice ??i individuale, Te Deum, spovedanie, ??mp�?rt�???anie etc.
 • ??n dotarea mini-capelei ??colii avem ve??minte preo??e??ti, icoane pe sticl�?, candele, obiecte de cult, chivot, sfe??nice, Evanghelie, cruci orizontale ??i cu stativ, potir, disc, stelu??�?, copie, linguri??�?, c�?delni??�?, Liturghier, Molitfelnic, Acatistier, Psaltire, t�?m??ie, c�?rbuni, lum??n�?ri, be??i??oare pentru mirungere etc.
 • ??n acest loc, elevii se roag�?, mediteaz�? ??i stau de vorb�? cu cel mai bun Prieten al lor
 • rela??ia profesor-elev este men??inut�? corect din punct de vedere didactic ??i pedagogic, iar din punct de vedere religios se bazeaz�? pe respect, afec??iune ??i ata??ament
 • cu titlu permament : organizarea ??n ??coal�? a unui cerc de religie s??mb�?ta ??i preg�?tire pentru olimpiada de religie.

ALTE ATRIBU??II ?�I RESPONSABILIT�???I ?�N ?�COAL�?

Diriginte:

 • organizarea ??i conducerea colectivului de elevi
 • efectuarea de ??edin??e ??i lectorate cu p�?rin??ii ( cu participarea conducerii ??colii ??i a unor profesori invita??i )

Responsabil al Comisiei Metodice �??Om ??i societate�?� 1998 �?? 2002

Atribu??ii ??i responsabilit�???i ??n cadrul Comisiei Metodice �??Om ??i societate�?�

 • coordonarea ??i controlul ??ntregii activit�???i a� Comisiei Metodice �??Om ??i societate�?�
 • ??ntocmirea planului anual al Comisiei metodice
 • avizarea planific�?rilor calendaristice ??i a proiectelor didactice
 • efectuarea asisten??elor curente la orele membrilor Comisiei metodice
 • organizarea unor activit�???i ??n colaborare cu alte ??coli
 • realizarea unor schimburi inter??colare

Atribu??ii ??i responsabilit�???i ??n cadrul altor comisii

Casier al Comitetul reprezentativ al p�?rin??ilor pe ??coal�?

ACTIVITATEA EXTRA-?�COLAR�?

 • am colaborat cu dl. Ioan Cr�?ciun la realizarea unor emisiuni religioase transmise ??n direct de Radio Timi??oara
 • am publicat articole religioase ??n revista Banatul nostru, condus�? de dl. Ioan Cr�?ciun

CONCLUZII

 • ca o recunoa??tere a rezultatelor activit�???ii ??colare ??i extra-??colare, ??n aceast�? perioad�? am ob??inut salarii de merit, iar ulterior grada??ie de merit
Clase la care a predat:
VIII A | VIII B | VIII C | VIII D